top of page

תהליך התכנון

 

מומלץ תכנון מוקדם של פיתוח הגינה כבר בשלב בניית הבית, אשר בו תינתן התייחסות לכל ההיבטים הקשורים לתכנון הגינה. תכנון הגינה מותאם אישית לצרכיהם ולחלומותיהם של בעלי הבית, תוך מתן דגש על אסתטיקה ושימוש בצמחים המתאימים לתנאי האקלים בארץ.

 

תהליך תכנון הגינה:

 

  • גיבוש פרוגרמה תכנונית עבור הלקוחות, זיהוי הצרכים האישיים, רצונות, חלומות והעדפות לגבי מרכיבי התכנון השונים.

        הצגת מספר חלופות תכנוניות ורעיונות לפתרונות שונים.

 

  • הכנת תכנית פיתוח נופית ותכניות עבודה מפורטות לביצוע: תכנית גבהים, תכנית שרוולי חשמל והשקייה, תכנית מידות, תכנית תאורת-גן, תכנית צמחיה, פרטי גן, כתבי כמויות מפורטים.

 

  • פקוח עליון על בצוע הפרויקט:

        פקוח עליון בזמן ביצוע הפרויקט מתקיים במהלך הקמת הגינה ופרטי  הפיתוח, וכן פיזור                         הצמחים על ידי המתכננת לפי תוכנית הצמחיה.

 

ניתן גם לקבל יעוץ לפי שעות: 

שרות זה המיועד לבעלי גינות שאינם מעוניינים בתוכנית מפורטת, ולבעלי גינות קיימות הרוצים להוסיף ולשפר את הקיים ולקבל רעיונות חדשים. הייעוץ מתקיים בבית הלקוחות, ומלווה בהצגת דוגמאות להמחשה וחומר מקצועי.


 

bottom of page